U okviru ovog tečaja pojasnit će se na koji se način uporabom metoda i tehnologija e-učenja može unaprijediti kvaliteta nastave, ostvariti bolja komunikacija s polaznicima ili studentima, omogućiti veća dostupnost obrazovnih materijala i slično.